Ag tacú le pobail i rith bliain dhúshlánach

Ag labhairt dó faoin mbliain dhúshlánach a bhí againn in 2020, bhí an méid seo le rá ag Príomhfheidhmeannach Gníomhach, Tom Kilfeather:
Read More on Ag tacú le pobail i rith bliain dhúshlánach

Oifigí na Comhairle ar oscailt faoi réir rochtain shrianta i rith Covid Leibhéal 5

Oifigí na Comhairle ar oscailt faoi réir rochtain shrianta i rith Covid Leibhéal 5

Tar éis don Rialtas srianta Covid leibhéal 5 a thabhairt isteach ó mheánoíche ar an gCéadaoin, tá Comhairle Contae Shligigh tar éis a dhearbhú go bhfanfaidh a hoifigí ar oscailt don phobal ach go mbeidh rochtain shrianta i gceist. Beidh na hÚdaráis Áitiúla ag cur a gcuid seirbhísí ar fáil ar bhealach difriúil, agus i gcomhréir leis na treoirlínte reatha maidir leis an tsláinte phoiblí, ní bheifear in ann dul isteach in oifigí na Comhairle ach amháin má tá coinne déanta chuige sin roimh ré.
Read More on Oifigí na Comhairle ar oscailt faoi réir rochtain shrianta i rith Covid Leibhéal 5

Cruinniú Tionscnaimh Choiste um Beartais Straitéiseacha na Rannóige Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha

Cruinniú Tionscnaimh Choiste um Beartais Straitéiseacha na Rannóige Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha

Reáchtáil Rannóg Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPC) Chomhairle Contae Shligigh an cruinniú tionscnaimh de théarma reatha na Comhairle ar an 16 Lúil i Halla an Chontae.
Read More on Cruinniú Tionscnaimh Choiste um Beartais Straitéiseacha na Rannóige Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha

Achoimre Nuachta, Eanáir 2018

Tá an rialtas tar éis an maoiniú do phríomhbhóithre náisiúnta Shligigh a mhéadú beagnach faoi dhó i mbliana.
Read More on Achoimre Nuachta, Eanáir 2018

Achoimre Nuachta, Márta 2017

D’óstáil Ceantar Feabhsaithe Gnó Shligigh, arna thacú ag Coimisiún Forbartha an Iarthair, ceardlann leathlae d’fhonn aithint a dhéanamh ar eochairthionscadail a d’fheabhsódh Sligeach mar rogha cinn scríbe sa bhliain atá amach romhainn.
Read More on Achoimre Nuachta, Márta 2017

Achoimre Nuachta, Feabhra 2017

Ghabh comhaltaí tofa agus foireann Chomhairle Contae Shligigh buíochas leis an gComhairleoir Seán Mac Manus, a d’fhógair ag an gcruinniú den Chomhairle i mí Feabhra go mbeadh sé ag dul ar scor tar éis dó 23 bliain a chur isteach.
Read More on Achoimre Nuachta, Feabhra 2017

Achoimre Nuachta, Eanáir 2017

Tá Sligeach roghnaithe mar Phríomhchathair na hEorpa um Oibriú go Deonach don bhliain 2017.
Read More on Achoimre Nuachta, Eanáir 2017

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Nollaig 2016

D’óstáil Cathaoirleach Chomhairle Contae Shligigh, an Clr. Hubert Keaney, searmanas in Áras an Chontae le déanaí lenár mbuíochas a chur in iúl do bhuaiteoirí Ghradaim an Chathaoirligh 2016. Tugadh isteach na Gradaim le haitheantas a thabhairt don mhéid a dhéanann oibrithe deonacha i réimse leathan gníomhaíochtaí áitiúla.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Nollaig 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Samhain 2016

Ainmniúcháin á Lorg do Ghradaim an Chathaoirligh, 2016
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Samhain 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Deireadh Fómhair 2016

Chuir an Rannóg Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil in iúl do Chomhairle Contae Shligigh ar an 3 Deireadh Fómhair go raibh sí toilteanach earcú seisear ball foirne a cheadú chun dul i ngleic leis an ngéarchéim atá ag cur as do Sheirbhís Leabharlainne Shligigh faoi láthair. Tá ceadaithe ceathrar buanbhall foirne, chomh maith le beirt bhall foirne ar conradh sé mhí.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Deireadh Fómhair 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meán Fómhair 2016

Bóthar Roger Eames
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meán Fómhair 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meitheamh / Iúil 2016

Meitheamh / Iúil 2016
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meitheamh / Iúil 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Aibreán/Bealtaine 2016

Aibreán/Bealtaine 2016
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Aibreán/Bealtaine 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Feabhra & Márta 2016

Tá curtha in iúl ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt do Chomhairle Contae Shligigh go bhfuil €4 milliún leithdháilte i gcomhair oibreacha deisiúcháin ar bhóithre le dul i ngleic leis an damáiste a tharla le linn na drochaimsire i mí na Nollag 2015.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Feabhra & Márta 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Eanáir 2016

Ag an gcruinniú de Chomhairle Contae Shligigh a bhí ar siúl ar an 11 Eanáir 2016, glacadh leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail, 2016-2020. Cuirfidh an plean seo creat straitéiseach faoin gcomhghníomhaíocht i leith forbairt eacnamaíochta agus phobail i gContae Shligigh as seo go ceann sé bliana.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Eanáir 2016