Inaugural meeting

Inaugural meeting of Housing & Corporate Strategic Policy Committee

Inaugural meeting of Housing & Corporate Strategic Policy Committee

Sligo County Council’s Housing and Corporate Strategic Policy Committee (SPC) held its augural meeting of the current Council’s term on 16th July at County Hall.

Chaired by Councillor Arthur Gibbons, the committee is made up of Council members and representatives of community and sectoral interests.

Sligo County Council has four SPC’s, and they play a major role in assisting and advising the Council in relation to its strategic functions and the development of policy.

Housing programme

Bartley Gavin, Director of Housing and Corporate Services, presented a report setting out details of Sligo County Council’s Housing Capital Programme for the period 2017 – 2020; To date 236 housing units have been completed of the target of 384 units.

Among the schemes currently in progress, a 28 unit scheme at Knappagh Road, Sligo, will; be completed later this year, a ten unit scheme at Dromore West is due to be completed in quarter 2 2021, and construction of  a ten unity scheme at Connolly Park Tubbercurry will get underway shortly.

The committee was also briefed on the ‘North West Housing First’ project, which is designed to meet the needs of people who are long-term homeless. ‘Housing First’ focuses on securing tenancy for individuals and then providing them with a range of supports to help them maintain their tenancy.    

Disability Consultative Committee

Sligo County Council’s Disability Consultative Committee falls under the remit of the SPC.  The meeting was advised that the Council first established a Disability Consultative Committee in 2006, its role to provide a forum for consultation with the disability sector and to ensure linkage between the policies of the Council and disability issues.  The committee is made up of elected members, local authority staff, people with disabilities, representatives from Disability advocacy groups and relevant agencies.

Following an extensive consultation process, Sligo County Council’s ‘Disability, Inclusion and Access Strategy 2019-2022’ was launched in May 2019.

Members of Housing & Corporate SPC

 • Councillor Arthur Gibbons (Chair)
 • Councillor Declan Bree
 • Councillor Tom Fox
 • Councillor Martin Baker
 • Councillor Gino O’Boyle

Sectoral representatives

 • Pat Fallon
 • Karl Kelly
 • Pippa Black
 • Alan McMenamin
 • Melinda Swan

 

Cruinniú Tionscnaimh Choiste um Beartais Straitéiseacha na Rannóige Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha

Reáchtáil Rannóg Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPC) Chomhairle Contae Shligigh an cruinniú tionscnaimh de théarma reatha na Comhairle ar an 16 Iúil i Halla an Chontae. Is é an Comhairleoir Arthur Gibbons atá ina Chathaoirleach ar an gcoiste, agus is comhaltaí Comhairle agus ionadaithe pobail agus leasanna earnála an chuid eile de bhaill an choiste.  

Tá ceithre SPC ag Comhairle Contae Shligigh, agus tá ról lárnach acu i dtaobh cabhrú leis an gComhairle agus comhairle a chur orthu i ndáil lena bhfeidhmeanna straitéiseacha agus le forbairt beartais.

An Clár Tithíochta

Chuir Bartley Gavin, Stiúrthóir ar Sheirbhísí Tithíochta agus Corparáideacha, tuairisc i láthair ina leagtar amach sonraí faoi Chlár um Chaipiteal Tithíochta Chomhairle Contae Shligigh don tréimhse 2017–2020; go dtí seo, tá 236 aonad tithíochta as sprioc de 384 aonad tugtha chun críche.

Ar na scéimeanna atá idir lámha faoi láthair, tá scéim 28 aonad ag Bóthar na Cnapaí, a bheidh críochnaithe níos déanaí i mbliana; tá scéim deich n-aonad ag an Droim Mór Thiar, atá le bheith críochnaithe i ráithe 2, 2021; agus táthar le tús a chur go gairid le scéim deich n-aonad a thógáil ag Páirc Uí Chonghaile i dTobar an Choire.

Cuireadh an coiste ar an eolas freisin faoin tionscadal ‘Tithíocht chun Tosaigh san Iarthuaisceart’, atá ceaptha freastal ar riachtanais daoine atá gan dídean go fadtréimhseach. Díríonn ‘Tithíocht chun Tosaigh’ ar thionóntacht a fháil do dhaoine aonair agus ansin réimse tacaíochtaí a chur ar fáil dóibh chun cabhrú leo a dtionóntacht a choinneáil.    

An Coiste Comhairleach um Míchumas

Tá Coiste Comhairleach um Míchumas Chomhairle Contae Shligigh faoi shainchúram an SPC. Tugadh le fios ag an gcruinniú gur in 2006 a bhunaigh an Chomhairle Coiste Comhairleach um Míchumas den chéad uair, agus an ról a bhí aige ná fóram a sholáthar le haghaidh comhairliúchán leis an earnáil míchumais agus a chinntiú go mbeadh nascacht idir beartais na Comhairle agus fadhbanna i dtaca leis an míchumas. Áirítear leo siúd ar an gcoiste comhaltaí tofa, foireann údaráis áitiúil, daoine faoi mhíchumas, ionadaithe ó ghrúpaí abhcóideachta ar son lucht míchumais, agus gníomhaireachtaí bainteacha.

Tar éis próiseas comhairliúcháin leathan, seoladh ‘Straitéis um Míchumas, Ionchuimsiú agus Rochtain 2019–2022’ Chomhairle Contae Shligigh i mí na Bealtaine 2019.

Baill SPC Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha

 • An Comhairleoir Arthur Gibbons (Cathaoirleach)
 • An Comhairleoir Declan Bree
 • An Comhairleoir Tom Fox
 • An Comhairleoir Martin Baker
 • An Comhairleoir Gino O’Boyle

Ionadaithe earnála

 • Pat Fallon
 • Karl Kelly
 • Pippa Black
 • Alan McMenamin
 • Melinda Swan