Achoimre Nuachta, Eanáir 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Eanáir 2016

Ag an gcruinniú de Chomhairle Contae Shligigh a bhí ar siúl ar an 11 Eanáir 2016, glacadh leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail, 2016-2020. Cuirfidh an plean seo creat straitéiseach faoin gcomhghníomhaíocht i leith forbairt eacnamaíochta agus phobail i gContae Shligigh as seo go ceann sé bliana.

Cuirtear ról an rialtais áitiúil chun cinn sa Phlean, áit a gcuirtear in iúl gurb ann don rialtas áitiúil “chun leas agus cáilíocht beatha saoránach agus pobal a chur chun cinn.”  Tá sé ag teacht leis an bhfís atá leagtha amach don rialtas áitiúil in Tús Áite do Dhaoine - Clár Gníomhaíochta i gcomhair Rialtas Áitiúil Éifeachtach chomh maith, .i. “... go mbeidh an rialtas áitiúil ar an bpríomhbhealach rialachais agus seirbhíse poiblí ar an leibhéal áitiúil a chuirfidh an fhorbairt eacnamaíochta, shóisialta agus phobail chun tosaigh.” 

Cuimsítear sa Phlean gníomhaíochtaí beartaithe a gcuirfidh Comhairle Contae Shligigh i bhfeidhm go díreach iad, chomh maith le gníomhaíochtaí beartaithe a mbeidh comhlachtaí, gníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara eile san earnáil phoiblí i gceannas orthu agus/nó a sheachadfar i gcomhar leo.  Níl d’acmhainn ag aon ghníomhaireacht ná ag aon eagraíocht aonair na gníomhaíochtaí beartaithe a chur i bhfeidhm as a stuaim féin agus beidh tábhacht nach beag ag baint leis an tiomantas a léireoidh eagraíochtaí áitiúla a bhfuil ról acu i bhforbairt áitiúil eacnamaíochta agus phobail lena chinntiú go n-éireofar leis. 

Local Economic and Community Plan Structure